Customer Retention เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ

Customer Retention เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ เพื่อให้นักขายวางแผนการติดตามลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ และให้นักขายเกิดทักษะและการบริหารความสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

หัวใจความสำเร็จการเป็น Call Center มืออาชีพ

หัวใจความสำเร็จการเป็น Call Center มืออาชีพ เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็น Call Center ที่ควร แนวทางการสื่อสารและมาตรฐานการให้บริการของ Call Center และให้เกิดทักษะการจัดการที่ดีในงานบริการของ Call Center เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

บริการทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ ให้ลูกค้าประทับใจ

บริการทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ ให้ลูกค้าประทับใจ เพื่อให้รับรู้และเข้าใจความสำคัญของการบริการทางโทรศัพท์ และเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้คำพูดและน้ำเสียงในการสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

หัวใจของการเป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แบบมืออาชีพ

หัวใจของการเป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แบบมืออาชีพ เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็น CS อย่างมืออาชีพ เข้าใจวิธีการและมาตรฐานการให้บริการที่ดีของ CS และเรียนรู้ทักษะและเทคนิควิธีการใช้คำพูดที่ดีและการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

Service mind คุณค่าบริการที่ดี ให้ลูกค้าประทับใจ

Service mind คุณค่าบริการที่ดี ให้ลูกค้าประทับใจ เพื่อให้เกิดทักษะการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าเกิดความเข้าใจและตระหนักต่อมาตรฐานในงานบริการ และให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าขณะที่นักบริการให้บริการลูกค้า เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

Service Advisor(SA) ที่ปรึกษางานบริการชั้นเยี่ยม

Service Advisor(SA) ที่ปรึกษางานบริการชั้นเยี่ยม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็น SA ที่ดีเกิดทักษะในงานบริการที่ต้องมีมาตรฐานการบริการที่ดี และทำให้คุณภาพการบริการของ SA เป็นที่ประทับใจจนทำให้ ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า
Line
Line